• مدیریت عامل : سید محمد علی فیض

  eng.01@fuji-lift.com

 • ریاست هیئت مدیره : سید علیرضا فیض

  eng.02@fuji-lift.com

 • مدیر فروش : سعیده موسوی

  eng.03@fuji-lift.com

 • مدیریت بازرگانی: ندا ملازاده

  eng.06@fuji-lift.com

 • مدیر فنی : محمد رضا دوست محمدی

  eng.08@fuji-lift.com

 • مدیریت مالی و حسابداری : حسین بادامی

  eng.05@fuji-lift.com

 • مدیر داخلی : مهسا فیض

  eng.04@fuji-lift.com

 • سرپرست امور اعطای نمایندگی: سامان بهمنش

  eng.09@fuji-lift.com

 • سرپرست امور انفورماتیک: الناز رضایی

  eng.07@fuji-lift.com

 • سرپرست پشتیبانی و خدمات پس از فروش پله برقی :زاهده رنجبر

  eng.10@fuji-lift.com

 • سرپرست پشتیبانی و خدمت پس از فروش آسانسور: سهیلا حصاری

  eng.11@fuji-lift.com

 • سرپرست نصب پله برقی: داود فخری

  eng.04@fuji-lift.com

 • سرپرست راه اندازی پله برقی : محمد پروین

  eng.13@fuji-lift.com

 • سرپرست نصب و راه اندازی آسانسور : مهدی ریحانی

  eng.14@fuji-lift.com

 • مشاور مالی : آزاده صمیمی

  eng.15@fuji-lift.com

 • حسابدار : الناز شیرزادی

  eng.16@fuji-lift.com

 • مشاور حقوقی : المیرا بخارائی

  eng.17@fuji-lift.com

 • مشاور اقتصادی : مسعود صمیمی

  eng.18@fuji-lift.com