آسانسور ترکیبی

    برخی قطعات مانند موتور و ریل که در آسانسورهای ترکیبی استفاده میشود از کشورهای اروپایی و یا چین وارد میشود و قطعاتی مانند تابلو فرمان و کابین در ایران ساخته میشود.در ذیل مختصرا به مزایا و معایب این آسانسورها اشاره میکنیم. با آسیافوجی شما و خانواده تان احساس مطبوع ایمنی و امنیت را خواهید داشت. این آسانسورها نه تنها با استاندارد اروپایی بلکه با معیارهای بین المللی ما نیزسازگاری و همسویی دارد.
    برخی قطعات مانند موتور و ریل که در آسانسورهای ترکیبی استفاده میشود از کشورهای اروپایی و یا چین وارد میشود و قطعاتی مانند تابلو فرمان و کابین در ایران ساخته میشود.در ذیل مختصرا به مزایا و معایب این آسانسورها اشاره میکنیم. با آسیافوجی شما و خانواده تان احساس مطبوع ایمنی و امنیت را خواهید داشت. این آسانسورها نه تنها با استاندارد اروپایی بلکه با معیارهای بین المللی ما نیزسازگاری و همسویی دارد.
    محصولات