آسانسور خانگی

پیوستن به تکنولوژی پیشرو و محرمانه آسانسورجهان ، میراث طراحی کلاسیک از همجوشی هنری بین المللی ، تعامل با زمان، طبع و سلیقه سطح بالا و لوکس، بسیار سازگاربا این نوع اسانسور می باشد. با سیستم فرکانس متغیرو به طور کامل دیجیتالی و منحنی کامل اجرایی، شما می توانید ازسوار شدن راحت با هدف خاص خود لذت ببرید.به دلیل تکنولوژی بالغ، سیستم پیشرفته تشخیص ایمنی، و دستگاه های قابل توجه حفاظتی ، شما و خانواده تان احساس مطبوع ایمنی و امنیت را خواهید داشت. این آسانسورها نه تنها با استاندارد اروپایی بلکه با معیارهای بین المللی ما نیزسازگاری و همسویی دارد.
پیوستن به تکنولوژی پیشرو و محرمانه آسانسورجهان ، میراث طراحی کلاسیک از همجوشی هنری بین المللی ، تعامل با زمان، طبع و سلیقه سطح بالا و لوکس، بسیار سازگاربا این نوع اسانسور می باشد. با سیستم فرکانس متغیرو به طور کامل دیجیتالی و منحنی کامل اجرایی، شما می توانید ازسوار شدن راحت با هدف خاص خود لذت ببرید.به دلیل تکنولوژی بالغ، سیستم پیشرفته تشخیص ایمنی، و دستگاه های قابل توجه حفاظتی ، شما و خانواده تان احساس مطبوع ایمنی و امنیت را خواهید داشت. این آسانسورها نه تنها با استاندارد اروپایی بلکه با معیارهای بین المللی ما نیزسازگاری و همسویی دارد.
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
01.jpg
parameter
محصولات