آسانسور مسافربری MRL

آسانسور مسافربری سوژو آسیا فوجی ، در تعبیر انسان به عنوان ارتفاع، در علم و فن آوری به عنوان یک سلاح، در طراحی برای پیشگامان در فن آوری ، استفاده از نسل جدید ماشینهای آهنربایی کششی بدون گیربکس دائم همزمان و فناوری کنترل کامپیوتر ، سیستم همگرایی شبکه داده ها و ساختار ماژولها می باشد. و از موثر ترین روش های خود آزمون استفاده کرده به طوری که سیستم کنترل آسانسوربه شکلی انعطاف پذیر تر ،کنترل دقیق تر، کارآمدتر و منطقی تر خواهد بود.
آسانسور مسافربری سوژو آسیا فوجی ، در تعبیر انسان به عنوان ارتفاع، در علم و فن آوری به عنوان یک سلاح، در طراحی برای پیشگامان در فن آوری ، استفاده از نسل جدید ماشینهای آهنربایی کششی بدون گیربکس دائم همزمان و فناوری کنترل کامپیوتر ، سیستم همگرایی شبکه داده ها و ساختار ماژولها می باشد. و از موثر ترین روش های خود آزمون استفاده کرده به طوری که سیستم کنترل آسانسوربه شکلی انعطاف پذیر تر ،کنترل دقیق تر، کارآمدتر و منطقی تر خواهد بود.
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
01.jpg
parameter
محصولات