آسانسور مسافربری MRL

در پروژه هایی که قصد بهره برداری از فضای پشت بام ( Roof Garden)  را دارند و یا به هر دلیل امکان تامین فضای موتورخانه وجود ندارد آسانسور های بدون موتورخانه فوجی پیشنهاد می گردد . در این مدل آسانسور ها موتور در داخل چاه آسانسور قرار گرفته و درنتیجه موجبات حذف موتورخانه فرآهم می گردد. با توجه به شرایط و ضوابط استانداری خاص پیشنهاد میگردد قبل از اجرای آهن کشی و یا در مرحله طراحی سازه  از مشاوره بخش فنی این شرکت استفاده نمایید.

در پروژه هایی که قصد بهره برداری از فضای پشت بام ( Roof Garden)  را دارند و یا به هر دلیل امکان تامین فضای موتورخانه وجود ندارد آسانسور های بدون موتورخانه فوجی پیشنهاد می گردد . در این مدل آسانسور ها موتور در داخل چاه آسانسور قرار گرفته و درنتیجه موجبات حذف موتورخانه فرآهم می گردد. با توجه به شرایط و ضوابط استانداری خاص پیشنهاد میگردد قبل از اجرای آهن کشی و یا در مرحله طراحی سازه  از مشاوره بخش فنی این شرکت استفاده نمایید.

p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
p1.8.1.jpg
 cabin
01.jpg
parameter
محصولات